Regulamin Sklepu Internetowego Dobry Pies

Definicje

Administrator/ Sprzedawca - Flow Studio Paweł Pańczak.

RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik/ Klient - każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Dobry Pies lub korzystająca z jego usług.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Dobry Pies (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym www.dladobregopsa.pl.

2. Właścicielem Sklepu jest Paweł Pańczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Flow Studio Paweł Pańczak z siedzibą przy os. Winiary 31/6, 60-665 Poznań, NIP: 7831661127, REGON: 380766265, telefon: +48 690 600 357, adres e-mail: kontakt@dladobregopsa.pl

3. W Sklepie sprzedawane są akcesoria dla psów.

4. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. W przypadku chęci zakupu produktów w innej walucie lub wysyłki produktów za granicę Polski prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@dladobregopsa.pl

Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez stronę internetową pod adresem www.dladobregopsa.pl.

2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób Dostawy.

4. Składając zamówienie Klient wskazuje:

● swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,

● zamawiany towar,

● adres pocztowy, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,

● sposób dostawy,

● sposób płatności.

5. Zawarcie umowy Sprzedającego z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia w Sklepie, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.

6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty z banku drogą mailową, uwzględniając w tytule numer zamówienia.

8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu umowy sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

9. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.

10. Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty/zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówień szytych na miarę 20 dni roboczych. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem drogą mailową w celu zmiany zamówienia lub terminu realizacji aż do skompletowania zamówionych produktów.

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

● Przelewy24,

● Tradycyjny przelew na numer konta: 

mBank 97 1140 2004 0000 3702 7782 9263

Flow Studio Paweł Pańczak, os. Winiary 31/6, 60-665 Poznań

2. Zamówienia szyte na miarę lub specjalne życzenie muszą zostać opłacone przy składaniu zamówienia.

Wysyłka towaru

1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z Regulaminem dostawcy wybranego podczas zakupu.

3. Termin na dostarczenie Towaru liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego i od wybranego sposobu dostawy.

Zwroty i reklamacje

1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@dladobregopsa.pl wraz z opisem i zdjęciem reklamowanego Towaru i jego niezgodności z Umową.

2. Zwrotom nie podlegają produkty szyte pod indywidualne wymiary i wytyczne klienta, np. pokrowiec na klatkę kennelową.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produktu szytego pod indywidualne wymiary Sklep ma obowiązek w ciągu 20 dni roboczych (od momentu dostarczenia przez klienta niezbędnych do szycia informacji) poprawić produkt. W takim przypadku koszt wysyłki ponosi Sklep.

3. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Koszty Dostawy ponosi Sklep.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru Towaru o ile Towar nie nosi śladów użycia. Prawu odstąpienia od umowy nie podlegają akcesoria szyte na miarę lub specjalne życzenie klienta.

2. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar do Sklepu internetowego na adres ul. Admiralska 57, 60-480 Poznań w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Klient odsyła Towar będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność.

4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Towaru.

5. W terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 1 rok.

2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3., a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niewłaściwego przechowywania (np. wilgoci), niszczących lub żrących zabrudzeń np (oleje, rozpuszczalniki, farby, kwasy), uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych zdarzeniami losowymi (np. zgnieceń, rozcięć, pogryzień) itd.

5. Gwarancja jest ważna jedynie z Dowodem zakupu Towaru, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie Sprzedawcy.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.

7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.

8. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4.

9. Po weryfikacji wady w siedzibie Sprzedawcy Towar zostanie naprawiony, bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego Towaru zostanie on wymieniony na podobny, bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Paweł Pańczak, z siedzibą przy os. Winiary 31/6, 60-665 Poznań.

2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie dladobregopsa.pl są przetwarzane w celach realizacji Umowy Sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)

3. Podanie Danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, mimo to niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.

6. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wskazany w mailu sposób.

Własność intelektualna

1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia oraz wzory, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie internetowym Dobry Pies, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu Sklepu na portalach społecznościowych.

Wejście w życie i zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.dladobregopsa.pl.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.

4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

Postanowienia końcowe

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Regulaminu mogą Państwo zgłaszać pod adresem: kontakt@dladobregopsa.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.